Mallows Bay 07-08-2018

Through the Trees on High
Through the Trees on High
Scope
Scope
Pier Lookout
Pier Lookout
Accomac Hull in the Distance
Accomac Hull in the Distance
Growth on Wreckage
Growth on Wreckage
Ospreys on Nest
Ospreys on Nest
Looped Through
Looped Through
Rusted Holes
Rusted Holes
On the Wing
On the Wing
The Point
The Point
Paired Kayaks
Paired Kayaks
One Paddler
One Paddler
Flow in Wood
Flow in Wood
Paddle Reflected
Paddle Reflected
Deciding on a Route
Deciding on a Route
Just Off of the Shore
Just Off of the Shore
Swimming Back
Swimming Back
Through the Leaves
Through the Leaves
Kayak Smiles
Kayak Smiles
Shades Smile
Shades Smile